รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน.

สมัครสอบ

ระบบรับสมัครสอบ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กรอกข้อมูลให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน (ใบล่าสุด)

  กลับ